Address:

Baiseitova 3 st.
Almaty, Kazakhstan

Our apartments